Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang

Loopt u aan tegen knelpunten bij het organiseren van de infrastructuur van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u het coördinerend team inschakelen. Het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang biedt u namelijk mogelijk hulp en ondersteuning bij het wegnemen van knelpunten. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit doen we in de intramurale en ambulante sector.

Pool van experts

Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Of een jurist die de wet en de wijzigingen daarop kan toelichten. Ook draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling van goede aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.

Wanneer kun je terecht bij het coördinerend team? Als je een knelpunt/vraag hebt die ondersteuning vergt en die voldoet aan alle onderstaande criteria:

 • Vragen afkomstig uit de praktijk, dat wil zeggen vragen die gaan over een concreet knelpunt rond de invoering van de Wzd
 • Vragen die worden ingediend door één of meer Wzd-partners werkzaam in de praktijk
 • Knelpunten in de infrastructuur Wzd
 • Denk aan:
 • De rolverdeling van en tussen betrokkenen rond een cliënt
 • Hoe Wzd te implementeren bij kleinschalige instellingen
 • Capaciteit voor het invullen van de Wzd-rollen en multidisciplinaire overleggen (MDO’s)
 • Kennis overdragen over de Wzd en wat dit betekent voor bepaalde functionarissen
 • Duidelijkheid en werkafspraken over vraagstukken gericht op snijvlak van Wzd en Wvggz
 • Maken van lokale afspraken en netwerken om regie en samenwerking te versterken
 • Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken over het verdelen van schaarse expertise, afspraken rond crisisbeoordeling én plaatsing en het maken van bestuurlijke afspraken

Werkwijze van het coördinerend team

 • Het coördinerend team is vijf werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur. U kunt uw vraag stellen per telefoon of mail via onderstaande contactgegevens. Zodra wij uw vraag hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging
 • De vraag wordt gescreend en binnen drie dagen wordt telefonisch contact met u opgenomen voor vraagverheldering
 • Indien nodig maken we een afspraak om het probleem en de oplossingsrichtingen verder te verkennen
 • Wanneer duidelijk is wat de vraag is en welke expertise benodigd is, faciliteren we indien nodig de inzet van een expert uit onze pool
 • Vervolgens maken we een afspraak met u en de expert over de verwachte inzet en worden de afspraken vastgelegd
 • Tussentijds zal het coördinerend team contact hebben met de experts en/of de vraagsteller over hoe de ondersteuning verloopt en of de ingezette expertise bijdraagt aan het oplossen van het knelpunt
 • Bij de afronding van het traject nemen we contact met u op over de ingezette oplossingsrichting, in verband met lessen voor kennisdeling en eventuele resterende knelpunten

Prioritering

Bij een te grote hoeveelheid verzoeken om ondersteuning, hanteren we de volgende prioritering:

 • Knelpunten die naar mening van degenen die het knelpunt ervaren de hoogste urgentie hebben. Wat moet het eerst opgelost worden? Zijn er al regio’s met een oplossing voor dit knelpunt? Zo ja, dan brengen we u in contact met deze regio’s
 • Veel genoemde knelpunten pakken we met hogere prioriteit op
 • Spelen de knelpunten landelijk of vooral regionaal? Landelijke knelpunten gaan voor op de regionale knelpunten

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


Apotheek Jager Bruining
De La Reyweg 170
2571 GH Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering