HVP Zorg is actief in de regio Haaglanden; in het bijzonder in de volgende gemeenten, voor de volgende diensten:

  • Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)
  • Wet Langdurig Zorgverlening (WLZ)
  • Diensten als; Persoonlijke verzorging en verpleging , huishoudelijk hulp, begeleiding en dagbesteding

De gebieden waar wij diensten verlenen zijn vooral in de Regio Haaglanden. De volgende postcodes:
1000,1001,1002,1003,2008,2009,2010,2011,2012,2013,4012,4013

Ons doel is de zorg te verlenen die onze cliënten nodig hebben om zelfstandig (thuis) te blijven wonen. De zorgvraag wordt bij iedereen persoonlijk overlegd en er wordt rekening gehouden met de individuele levensovertuiging. Wij zullen zorg bieden op de manier die voor onze cliënten het prettigst is. Op deze manier kunnen onze cliënten zoveel mogelijk zelf vorm geven aan de dagelijkse zorg.

Ook de continuïteit van de zorg is een belangrijk punt. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener aan huis krijgen, zodat ze niet steeds aan een nieuw gezicht hoeven te wennen.

Om de tevredenheid van onze cliënten te waarborgen, onderhouden we wekelijks telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek, zodat u eventuele op- of aanmerkingen kunt doorgeven. Zo komen wij, in samenspraak met onze cliënten, tot de beste zorg.


Missie en visie

HVP Zorg heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan cliënten. Onze gedachte hierbij is dat dit het beste bereikt kan worden door de cultuur (en de daaruit voortvloeiende normen en waarden) van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen, te respecteren en van daaruit te handelen. Wij hechten hierbij veel waarde aan een transparante en oprechte opstelling als organisatie.

Dit zijn de kernwaarden van HVP Zorg. Ook vinden wij het erg belangrijk om meer kwaliteit te leveren door empathische en enthousiaste collega’s in te zetten. Alles bijeen genomen, streven we naar een zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit.

Het is voor ons belangrijk dat elke cliënt zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving kan blijven wonen, op zijn of haar eigen manier. Waar nodig bieden we zorg- en/of hulpverlening. De cliënt staat bij ons centraal en de zorgvraag wordt met iedere cliënt persoonlijk overlegd.

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Wij vinden het zeer belangrijk om de kwaliteit van onze zorg- en hulpverlening te waarborgen en continu te gaan verbeteren. Hiervoor houden wij evaluatiegesprekken, hebben wij telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek zodat cliënten eventuele op- of aanmerkingen door kunnen geven. Daarnaast worden er onafhankelijke tevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze tevredenheidsonderzoeken kunnen hier worden geraadpleegd.

Een andere manier voor cliënten om ervaring over de verleende hulp- en/ of zorgverlenging te delen is een waardering te plaatsen via deze link.

Op basis van alle resultaten wordt er kritisch gekeken waar verbeteringen gebracht kan worden. Vervolgens worden daarvoor de benodigde stappen genomen.

Wilt u ook een waardering plaatsen? We zijn benieuwd naar uw ervaring en zien graag uw waardering tegemoet.

 

Wet Zorg en Dwang


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van HVP Zorg bestaat uit drie leden:

  • T. Kaya, verpleegkundige
  • E. Günç, manager in- en uitstroom
  • S. Polat, casemanager

Wet Zorg en Dwang

Loopt u aan tegen knelpunten bij het organiseren van de infrastructuur van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u het coördinerend team inschakelen. Het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang biedt u namelijk mogelijk hulp en ondersteuning bij het wegnemen van knelpunten. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit doen we in de intramurale en ambulante sector.

Pool van experts

Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Of een jurist die de wet en de wijzigingen daarop kan toelichten. Ook draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling van goede aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.

Wanneer kun je terecht bij het coördinerend team?

Als je een knelpunt/vraag hebt die ondersteuning vergt en die voldoet aan alle onderstaande criteria:

• Vragen afkomstig uit de praktijk, dat wil zeggen vragen die gaan over een concreet knelpunt rond de invoering van de Wzd.

• Vragen die worden ingediend door één of meer Wzd-partners werkzaam in de praktijk.

• Knelpunten in de infrastructuur Wzd. Denk aan:

• De rolverdeling van en tussen betrokkenen rond een cliënt.

• Hoe Wzd te implementeren bij kleinschalige instellingen.

• Capaciteit voor het invullen van de Wzd-rollen en multidisciplinaire overleggen (MDO’s).

• Kennis overdragen over de Wzd en wat dit betekent voor bepaalde functionarissen.

• Duidelijkheid en werkafspraken over vraagstukken gericht op snijvlak van Wzd en Wvggz.

• Maken van lokale afspraken en netwerken om regie en samenwerking te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken over het verdelen van schaarse expertise, afspraken rond crisisbeoordeling én plaatsing en het maken van bestuurlijke afspraken.

Werkwijze van het coördinerend team

• Het coördinerend team is vijf werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur. U kunt uw vraag stellen per telefoon of mail via onderstaande contactgegevens. Zodra wij uw vraag hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging.

• De vraag wordt gescreend en binnen drie dagen wordt telefonisch contact met u opgenomen voor vraagverheldering.

• Indien nodig maken we een afspraak om het probleem en de oplossingsrichtingen verder te verkennen.

• Wanneer duidelijk is wat de vraag is en welke expertise benodigd is, faciliteren we indien nodig de inzet van een expert uit onze pool.

• Vervolgens maken we een afspraak met u en de expert over de verwachte inzet en worden de afspraken vastgelegd.

• Tussentijds zal het coördinerend team contact hebben met de experts en/of de vraagsteller over hoe de ondersteuning verloopt en of de ingezette expertise bijdraagt aan het oplossen van het knelpunt.

• Bij de afronding van het traject nemen we contact met u op over de ingezette oplossingsrichting, in verband met lessen voor kennisdeling en eventuele resterende knelpunten.

Prioritering
Bij een te grote hoeveelheid verzoeken om ondersteuning, hanteren we de volgende prioritering:

• Knelpunten die naar mening van degenen die het knelpunt ervaren de hoogste urgentie hebben. Wat moet het eerst opgelost worden? Zijn er al regio’s met een oplossing voor dit knelpunt? Zo ja, dan brengen we u in contact met deze regio’s.

• Veel genoemde knelpunten pakken we met hogere prioriteit op.

• Spelen de knelpunten landelijk of vooral regionaal? Landelijke knelpunten gaan voor op de regionale knelpunten.

Raad van Toezicht

  • S. Tunali (voorzitter)
  • I. de Korte (lid)
  • N. Kentie (lid)

Samenwerking

HVP Zorg werkt samen met een groot aantal dienstverleners in de zorg- en welzijn-sector. De sociale kaart Den Haag is een combinatie van een website en een database om deze dienstverleners op een overzichtelijke manier voor het voetlicht te brengen. De combinatie kan u helpen uw weg te vinden in de veelheid aan organisaties en hun aanbod. Via de onderstaande links komt u terecht bij de sociale kaart van Den Haag.

www.socialekaart.net / www.socialekaartdenhaag.nl


Klachtenfunctionaris

Een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie via klachtencommissie@hvpzorg.nl of per post via:

HVP Zorg
t.a.v. Klachtencommissie
Melis Stokelaan 2496-W
2541 GS Den Haag

Klik hier voor meer informatie over de klachtenfunctionaris en de klachtenregeling van HVP Zorg.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van HVP Zorg is Emine Firat. Zij is te bereiken via: e.firat@hvpzorg.nl.

Alle leden en voormalige leden van HVP Zorg kunnen met klachten en problemen bij onze vertrouwenspersoon terecht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan seksuele intimidatie en discriminatie. Onze vertrouwenspersoon is verplicht om de privacy en anonimiteit van de aanmelder te waarborgen.

De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang door middel van begeleidingsgesprekken. Ook heeft de vertrouwenspersoon ervaring met doorverwijzingsmogelijkheden en het hulpverleningsgebied.